Poniedziałek, 25 marca 2019 Imieniny obchodzą: Maria, Ireneusz, Mariola
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej s/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku usługowo-biurowego zlokalizowanego na działce nr 27/2 w obr. 105, na części działek nr 27/2, 27/4, 28/6, 29/5, 30/8, 30/9 w obrębie 105 w Nowym Sączu, przy ulicy Grunwaldzkiej"

WAU.RU.6733.52.2018.EW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

z dniem 6 sierpnia 2018 roku zawiadamia, że:

w tut. Wydziale w dniu 27 lipca 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Henryka Jędrzejka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „JĘDREK”, Henryk Jędrzejek, 34-602 Laskowa 570, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: pn.: Budowa odcinka sieci gazowej s/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku usługowo-biurowego zlokalizowanego na działce nr 27/2 w obr. 105, na części działek nr 27/2, 27/4, 28/6, 29/5, 30/8, 30/9 w obrębie 105 w Nowym Sączu, przy ulicy Grunwaldzkiej.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6), pokój nr 102 (I piętro) w godzinach od 8:30 do 14:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotowała: Ewa Wójcik
Dodano: 2018-08-06 11:18:05