Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Aleksy, Zbigniew, Łukasz
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku handlowego, na działce nr 2/37 i części działki nr 2/14 w obrębie 68 w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego”

WAU.RU.6733.32.2018.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

została wydana decyzja Nr 35/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. znak: WAU.RU.6733.32.2018.ŁM ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku handlowego, na działce nr 2/37 i części działki nr 2/14 w obrębie 68 w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Autor: Łukasz Maniak Dodano: 2018-07-11 15:18:57