Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Aleksy, Zbigniew, Łukasz
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu pomiarowego dla budynku gospodarczego, na części działek nr 156, 158/1, 158/2 w obrębie 29 oraz na części działki nr 93/4 w obrębie 77 w Nowym Sączu przy ul. Szwedzkiej

WAU.RU.6733.39.2018.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Na wniosek Pana Henryka Jędrzejka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „JĘDREK”, Henryk Jędrzejek, 34-602 Laskowa 570, z dnia 30 maja 2018 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu pomiarowego dla budynku gospodarczego, na części działek nr 156, 158/1, 158/2 w obrębie 29 oraz na części działki nr 93/4 w obrębie 77 w Nowym Sączu przy ul. Szwedzkiej.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Łukasz Maniak Dodano: 2018-07-11 12:39:43