Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Aleksy, Zbigniew, Łukasz
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz z przebudową słupa nn - 0,4 kV, na działkach nr 581, 582, 395/4 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Dąbrówki i Zyndrama.

WAU.RU.6733.25.2018.MJ

DECYZJA Nr 31/18

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1-5 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w związku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku: TAURON S.A. Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków reprezentowany przez Pana Mirosława Kuchna, PROENET D. Kuska M. Kuchna Spółka cywilna , ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia, doręczonego w dniu 26 kwietnia 2018 roku

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowy elektroenergetycznej sieci  kablowej nn - 0,4 kV wraz z przebudową słupa nn - 0,4 kV, na działkach nr 581, 582, 395/4 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Dąbrówki i Zyndrama.

 1. RODZAJ INWESTYCJI: Obiekty infrastruktury technicznej sieci kablowej.
 2. WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY:
  1. WARUNKI I WYMAGANIA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 
   1. Charakter planowanej inwestycji celu publicznego wyklucza możliwość zastosowania wskaźników jednostkowych, które stosuje się do inwestycji kubaturowych celu publicznego (tj. linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udział powierzchni biologicznie czynnej, gabaryty projektowanej zabudowy: szerokość i wysokość elewacji frontowej, geometria dachu itp.);
   2. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji obowiązuje uwzględnienie istniejącej zabudowy oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja inwestycji do tego zainwestowania w odległościach zgodnych z przepisami odrębnymi;
   3. Projektowana inwestycja powinna uwzględnić wszystkie urządzenia i sieci z którymi mogłaby kolidować.
  2. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA LUDZI, ŚRODOWISKA, PRZYRODY, KRAJOBRAZU:
   1. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z potrzeb ochrony środowiska,
    Dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 roku, Nr 213, poz. 1397) planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
   2. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących ustaleń dotyczących obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody:
    Teren inwestycji nie jest położony w obszarze chronionego krajobrazu ustalonego w uchwale nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; należy jednak:
    1. przy budowie obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej stosować technologie i urządzenia bezpieczne ekologicznie,
    2. rekultywować tereny w otoczeniu inwestycji, które muszą być przekształcone  przy jej realizacji, przez urządzenie zieleni wysokiej i niskiej w celu złagodzenia skutków zmian w krajobrazie i poprawienia estetyki terenu;
   3. Do gruntów rolnych położonych na terenach miast nie jest wymagana decyzja
    w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
     
  3. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
   Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektów, ani terenów wpisanych do rejestru zabytków, objętych innymi formami ochrony zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków.
  4. WARUNKI OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
   1. Ze względu na charakter inwestycji (podziemne inwestycje liniowe) nie określa się dla niej sposobu zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, ani sposobu zaopatrzenia w środki łączności, sposobu odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami, ani też nie określa się dostępu do drogi publicznej czy wymaganej ilości miejsc postojowych – zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym;
   2. Dopuszcza się lokalizację przyłączy infrastruktury technicznej służącej planowanej inwestycji poza obszarem oznaczonym jako lokalizacja inwestycji, zgodnie w wyżej określonymi warunkami przyłączenia;
   3. Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić projekt budowlano-wykonawczy (w oparciu o obowiązujące przepisy i warunki wydane przez gestorów sieci), który należy przedłożyć do uzgodnienia z zarządcami poszczególnych sieci, co powinno być uwidocznione w formie pieczęci na projekcie zagospodarowania terenu lub
    w formie protokołu Powiatowego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
    w Nowym Sączu.
  5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH:
   Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu do światła    dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Należy zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne      i promieniowanie, a także przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
  6. USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH (W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI, ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH): nie dotyczy.
 3. LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI.
  Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono na mapie zasadniczej stanowiącej integralną część niniejszej decyzji (załącznik graficzny).
   

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2018 TAURON S.A. Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków reprezentowany przez Pana Mirosława Kuchna, PROENET D. Kuska M. Kuchna Spółka cywilna , ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia, złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn – 0,4 kV wraz z przebudową słupa nn - 0,4 kV, na działkach nr 581, 582, 395/4 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Dąbrówki i Zyndrama.

W dniu 8 maja 2018 roku zawiadomiono strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Teren określony we wniosku nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postępowanie na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 50 i nast. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cel publiczny ustalono na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn.zm.), zgodnie z którym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest: budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

W toku postępowania uzyskano opinię Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu z dnia 11 czerwca 2018 roku , znak DTO/GS.4401.2619.67/18 o następującej treści:
„ Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu opiniuje pozytywnie przedmiotowe zamierzenie. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę należy uzyskać w tut. Zarządzie uzgodnienie projektu budowlanego dla planowanych robót.”

Dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji w związku z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W toku postępowania strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 

POUCZENIE

 1. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie;
 2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 powyższej ustawy);
 3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją (art. 63 ust. 4 powyższej ustawy);
 4. Organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli: a) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę; b)dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, chyba że została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę;
 5. Zmiana ostatecznej decyzji wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich stron postępowania
 6. O pozwolenie na budowę należy wystąpić do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz, przedkładając dokumenty wymagane przepisami prawa.

 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotowała: Monika Janur
Dodano: 2018-07-10 14:22:45