Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: Przebudowa wiaduktu w km 88,725 w ramach prac na linii nr 96 na odcinku Tarnów – Muszyna (...)

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.)

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 14 maja 2018 r. decyzji nr 14/BZ/2018, znak: WI-XI.7840.1.39.2018.KS na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Ireneusza Tyrasa, ul. Leszczynowa 2, 42-244 Wancerzów, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: Przebudowa wiaduktu w km 88,725 w ramach prac na linii nr 96 na odcinku Tarnów – Muszyna polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu w km 88,725 linii nr 96 oraz na budowie nowego wiaduktu w km 88,725 linii nr 96, na działkach o numerach: 62/1, 62/2 obr. 0102 i 1/17 obr. 0094, j. ewid. 126201_1 Miasto Nowy Sącz. 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Obiektów na Terenach Zamkniętych i Kolejowych, pokój nr 64 w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godzinach  900 – 1700, a od wtorku do piątku w godzinach 730 – 1530, tel.: 12 39 21 490.

Autor: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik Dodano: 2018-05-17 13:39:36