Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia, na działkach nr: 226/2, 226/17, 226/38, 311/10, 311/16, 311/1 w obrębie 110 w Nowym Sączu w rejonie al. Piłsudskiego.

WAU.RU.6733.23.2018.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA S.A., Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków, działająca przez pełnomocnika Stanisława Wójsa, adres do doręczeń: al. Wolności 6, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia, na działkach nr: 226/2, 226/17, 226/38, 311/10, 311/16, 311/1 w obrębie 110 w Nowym Sączu w rejonie al. Piłsudskiego.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Autor: Łukasz Maniak Dodano: 2018-05-15 14:44:43