Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa zespołu zabudowy administracyjnej (...) w rejonie ulic Reguły, Piłsudskiego i 1 Brygady

 

 WAU.RU.6733.19.2018.ŁM
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,
zawiadamia, że:
Na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, działającego przez pełnomocnika Mateusza Budziakowskiego, ul. Cystersów 7b, 31-553 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zespołu zabudowy administracyjnej (w tym jednego budynku administracji publicznej i dwóch budynków magazynowych) wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zlokalizowanego na działkach nr 1/3, 2/6 i 20 w obrębie 66, w rejonie ulic Reguły, Piłsudskiego i 1 Brygady.
Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Autor: Łukasz Maniak Dodano: 2018-04-06 13:32:14