Środa, 24 października 2018 Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 226/17, 226/20, 226/16, 226/15, 226/14, 230/5, 230/4 w obr. 116 w Nowym Sączu, przy ulicy Bolesława Prusa

WAU.RU.6733.21.2018.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na wniosek Pana Henryka Jędrzejka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „JĘDREK”, Henryk Jędrzejek, 34-602 Laskowa 570, z dniu 28 marca 2018 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 226/17, 226/20, 226/16, 226/15, 226/14, 230/5, 230/4 w obr. 116 w Nowym Sączu, przy ulicy Bolesława Prusa.
Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 204b  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Monika Janur Dodano: 2018-04-04 11:59:09