Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile 56253 Nowy Sącz (...) przy ulicy Grunwaldzkiej

WAU.RU.6733.3.2018.EW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek T-Mobile Polska SA, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Nowaka, adres korespondencyjny: Rescom s.c., ul. Kraszewskiego 36/205, 33-110 Kraków, w dniu 08.03.2018 roku została wydana decyzja Nr 8/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile 56253 Nowy Sącz, na działce nr 7/16 w obr. 100 w Nowym Sączu, przy ulicy Grunwaldzkiej.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro),  w godzinach od 830 do 1430 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Ewa Wójcik Dodano: 2018-03-09 14:47:50