Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej (...) w obrębie 123 w Nowym Sączu z przyłączami w rejonie ulicy Świt, Jodłowej i Promiennej”

WAU.RU.6733.2.2018.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, działających przez pełnomocnika Pana Marcina Golonkę, Pracownia Projektowa Marcin Golonka, ul. Kilińskiego 58/102, 33-300 Nowy Sącz, w dniu 07.03.2018 roku, została wydana decyzja Nr 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 44, 45/1, 45/2,72/5, 72/7, 72/8, 72/10, 72/12, 75/2, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 76/1, 76/2, 77, 81/2, 81/3, 81/4,81/14, 81/17, 81/18,81/20,81/21, 81/22, 81/23 82/3, 82/4, 82/6, 82/7, 82/8, 83/1, 83/3, 83/4, 83/5, 83/13, 83/14, 83/16, 84/2, 84/3, 84/6, 84/7, 84/12, 84/13, 84/14, 91/1, 91/3, 91/5, 91/6, 113, 114, 116/2, 116/3, 117/1, 117/2, 117/3, 117/6, 117/7, 117/9, 117/10, 117/11, 120/2, 121, 122/1, 122/2, 123/1, 123/4, 124/1, 124/2, 125, 126, 128/1, 128/2, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 130/2, 130/3, 130/4, 131, 132/1, 133, 135, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 137/2, 137/3, 137/5, 137/7, 138/2, 138/3, 138/4, 139/2, 139/3, 139/4, 139/5, 269/1, 269/2, 308/2, 314/2, 315/2, 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 315/10, 316/2, 317/4, 317/6, 317/7, 317/8, 317/9, 317/10, 317/11, 317/12, 317/13, 317/14, 317/15, 317/16, 317/17, 317/18, 317/19, 317/22, 319/1, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 459/1, 459/2 465/5,w obrębie 123 w Nowym Sączu z przyłączami w rejonie ulicy Świt, Jodłowej i Promiennej”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro),  w godzinach od 830 do 1430 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Justyna Olesiak Dodano: 2018-03-07 14:30:25