Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Nawojowskiej i Porucznika Tadeusza Ryby (dawniej ulica Zubrzyckiego)

WAU.RAB.6740.16.2018.JP

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Sądeckich Wodociągów Sp. z.o.o, ul. W. Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, działających przez pełnomocnika Pana Janusza Radożyckiego, ul. Harcerska 4, 33-300 Nowy Sącz  z dnia 16.01.2018 roku, w dniu 05.03.2018 roku została wydana decyzja Nr 93/2018 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn: rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Nawojowskiej i Porucznika Tadeusza Ryby (dawniej ulica Zubrzyckiego) w Nowym Sączu, na działkach nr 155/6, 178/3, 178/5, 178/19, 178/12, 185/2, 190, 261/7, 291, 296/6, 317/4, w obr. 110 oraz działkach nr 54/5, 56, 57, 58, 59, 62/1, 62/2, 67 w obr. 116. /kategoria obiektu XXVI/.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 100, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Jadwiga Jasińska Dodano: 2018-03-05 13:29:47