Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2/14, 2/21 w obrębie 13 w Nowym Sączu przy ulicy Zdrojowej”

 

WAU.RU.6733.50.2017.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Została wydana decyzja z dnia 12.02.2018r. znak: WAU.RU.6733.50.2017.JO umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2/14, 2/21 w obrębie 13 w Nowym Sączu przy ulicy Zdrojowej”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Justyna Olesiak Dodano: 2018-02-12 13:39:25