Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (...) w rejonie ulicy Sołeckiej i Majdan

WAU.RU.6733.7.2018.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na wniosek Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, działających przez pełnomocnika Panią Martę Lorenc, ul. Kochanowskiego 74a, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 16.01.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod - kan do budynków w rejonie ulic Sołeckiej i Majdan na działkach nr 344/1, 344/2, 344/3, 346/6, 346/11, 346/16, 356/1, 356/2, 356/3, 356/4, 356/5, 356/6, 356/7, 356/8, 369, 370/8, 370/9, 370/11, 370/13, 370/14, 370/15, 370/16, 370/19, 370/21, 370/25, 370/26, 550/2, 556/1, 556/2, 556/4, 556/6, 556/7, 556/8, 556/15,w obrębie 115 w Nowym Sączu z przyłączami w rejonie ulicy Sołeckiej i Majdan.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 204b  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Monika Janur Dodano: 2018-02-09 14:33:22