Piątek, 22 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Nikifor
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-14"

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz–14"

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXVII/298/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 14”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 14” dla obszaru ograniczonego ulicami: Mała Poręba, Juranda, Podbielowska,  Bohaterów Orła Białego oraz granicami działek, położonego w  osiedlu „Poręba Mała” - zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko w dniach od 01.02.2018 r. do 08.03.2018 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Rynek 5 w pokoju nr 206 w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy). Ponadto projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 14” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w okresie wyłożenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego „Nowy Sącz – 14” odbędzie się w dniu 28.02 2018 r. o godzinie 1530 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Rynek 1 (sala nr 15 na I p.).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23.03.2018 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1405), w związku z prowadzonym postępowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego na podstawie art. 46 pkt.1 w/w ustawy – istnieje możliwość zapoznania się z projektem zmiany planu, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i stanowiskami właściwych organów wobec projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 14” oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie, miejscu i w sposób określony wyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.


Mapa


NS 14 Projekt Planu - rysunek


NS 14 Projekt Planu - tekst


NS 14 Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


NS 14 Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotował: Józef Urbaniak
Dodano: 2018-01-23 12:37:25