Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przekroczeniem rzeki Dunajec na części działek nr 273, 149/2 w obrębie 24; działek nr 42/5, 42/3, 42/1, 45 w obrębie 23 oraz działki nr 10 w obrębie 11 w Nowym Sączu przy ulicy Dunajcowej i Tarnowskiej”

WAU.RU.6733.28.2017.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Nowotarskiego, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobród, w dniu 11 stycznia 2018 roku została wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przekroczeniem rzeki Dunajec na części działek nr 273, 149/2 w obrębie 24; działek nr 42/5, 42/3, 42/1, 45 w obrębie 23 oraz działki nr 10 w obrębie 11 w Nowym Sączu przy ulicy  Dunajcowej i Tarnowskiej”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotowała: Maria Lechowicz
Dodano: 2018-01-12 15:26:53