Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 12”

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 12”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/297/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 12”,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 12” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru obejmującego południową część miasta Nowego Sącza w osiedlu Poręba Mała ograniczonego: od strony północnej ulicą Mała Poręba, od strony zachodniej ulicą Ruchu Ludowego, od strony południowej i wschodniej granicą administracyjną miasta - zgodnie z załącznikiem graficznym.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 02 stycznia 2018r. do 06 lutego 2018 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Rynek 5, w pokoju nr 206, w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy). Ponadto projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 12”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dostępny będzie w okresie wyłożenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego „Nowy Sącz – 12” odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. o godzinie 1530 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Rynek 1 (sala nr 15 I piętro).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2018 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zmianami), w związku z prowadzonym postępowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego na podstawie art. 46 pkt.1 w/w ustawy – istnieje możliwość zapoznania się z projektem zmiany planu, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i stanowiskami właściwych organów wobec projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 12” oraz możliwość składania uwag w terminie, miejscu i w sposób określony wyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.


Załącznik  do UCHWAŁY NR XXVII/297/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 roku


Projekt planu - tekst


Projekt planu - rysunek


Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst


Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotowała: Jadwiga Buchta
Dodano: 2017-12-22 08:00:13