Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na działkach nr 28/1, 23/9,23/6, 23/13 w obrębie 38 oraz działka 1/22 w obrębie 41 w Nowym Sączu w rejonie ulicy Długoszowskiego

 

WAU.RU.6733.47.2017.KT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek FIRMA „BIZNES” Monika Pietryga,  ul. Lwowska 236, 33-300 Nowy Sącz,  w dniu 20.12.2017 roku została wydana decyzja Nr 41/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn: Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na działkach nr 28/1, 23/9,23/6, 23/13 w obrębie 38 oraz działka 1/22 w obrębie 41 w Nowym Sączu w rejonie ulicy Długoszowskiego.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 830 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Kinga Tarnawska Dodano: 2017-12-21 15:07:46