Piątek, 16 listopada 2018 Imieniny obchodzą: Gertruda, Edmind, Małgorzata
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: Budowa garaży jako uzupełnienie istniejących ciągów garaży na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego (...) przy ulicy Rokitniańczyków

WAU.RU.6730.135.2017.EW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ul. Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 27 czerwca 2017 roku, w dniu 04.12.2017 roku została wydana decyzja Nr 204/17 o warunkach zabudowy dla inwestycji pn: Budowa garaży jako uzupełnienie istniejących ciągów garaży na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, na działkach nr 9/6 w obr. 68 i nr 16/22 w obr. 67, przy ulicy Rokitniańczyków w Nowym Sączu.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro),  w godzinach od 830 do 1430 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotowała: Ewa Wójcik
Dodano: 2017-12-06 13:48:20