Piątek, 16 listopada 2018 Imieniny obchodzą: Gertruda, Edmind, Małgorzata
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (...) przy ul. Browarnej.

WAU.RU.6733.40.2017.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późń. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Została wydana decyzja nr 37/17 z dnia 29 listopada 2017 r. znak: WAU.RU.6733.40.2017.ŁM ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na części działek nr: 33/10, 33/13 w obrębie 69 w Nowym Sączu przy ul. Browarnej.
Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 

Autor: z up. Prezydenta Miasta (-) Łukasz Maniak - Kierownik Referatu Urbanistyki Dodano: 2017-12-01 12:06:14