Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 47”

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 47”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Nr XXVII/300/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 47”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 47” dla obszaru ograniczonego od strony północnej granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 5” oraz granicami działek, od strony wschodniej ulicą Bohaterów Orła Białego, od strony południowej granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 27” oraz granicą administracyjną miasta Nowego Sącza, od strony zachodniej granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 37”- zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
w dniach od 17.11.2017r. do 22.12.2017r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Rynek 5 w pokoju nr 204a, w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy). Ponadto projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 47” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w okresie wyłożenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego „Nowy Sącz – 47” odbędzie się w dniu 29.11.2017r. o godzinie 1530 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Rynek 1 (sala nr 15 na I p.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2018r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1405), w związku z prowadzonym postępowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego na podstawie art. 46 pkt.1 w/w ustawy – istnieje możliwość zapoznania się z projektem planu, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i stanowiskami właściwych organów wobec projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 47” oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie, miejscu i w sposób określony wyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/300/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r.


Projekt zmiany planu - tekst


Projekt zmiany planu - rysunek


Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst


Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotowała: Jadwiga Buchta
Dodano: 2017-11-10 11:27:07