Czwartek, 20 września 2018 Imieniny obchodzą: Filipina, Eustachy, Euzebia
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Wojewoda Małopolski dodaje do publicznej wiadomości informację dot. inwestycji pn.: Przebudowa wiaduktu nad ul. Zieloną

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, o wydaniu decyzji Nr 35/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.44.2017) z 5 października 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa wiaduktu nad ul. Zieloną w ciągu linii kolejowej 96 Tarnów – Muszyna w km 88,725 (w części położonej w terenie kolejowym zamkniętym),

na działkach nr 1/17 obr. 094, nr 62/1, 62/2 obr. 102, jedn. ewid. Nowy Sącz M. – na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), reprezentowanego przez: Panią Bożenę Grądziel i Pana Tomasza Szydło (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków, z 17 sierpnia 2017 r.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 18 (parter), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 900 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1500, tel.: 12 39 21 418.

Autor: Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski Dodano: 2017-10-12 11:33:53