Czwartek, 20 września 2018 Imieniny obchodzą: Filipina, Eustachy, Euzebia
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa wiaduktu nad ul. Zieloną (...)

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 35/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.44.2017) z 5 października 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa wiaduktu nad ul. Zieloną w ciągu linii kolejowej 96 Tarnów – Muszyna w km 88,725 (w części położonej w terenie kolejowym zamkniętym), na działkach nr 1/17 obr. 094, nr 62/1, 62/2 obr. 102, jedn. ewid. Nowy Sącz M. – na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), reprezentowanego przez: Panią Bożenę Grądziel i Pana
Tomasza Szydło (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) – złożony 17 sierpnia 2017 r.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.44.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
  • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza
    (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Autor: Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski Dodano: 2017-10-06 13:00:16