Czwartek, 20 września 2018 Imieniny obchodzą: Filipina, Eustachy, Euzebia
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Przebudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowo-handlowy, na działce nr 14/73 w obrębie 72 w Nowym Sączu, przy ulicy Nawojowskiej

WAU.RU.6730.121.2017.EW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a oraz art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

w dniu 08.09.2017 roku Pani Dominika           złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: Przebudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowo-handlowy, na działce nr 14/73 w obrębie 72 w Nowym Sączu, przy ulicy Nawojowskiej - do czasu uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość określenia w jaki sposób będzie realizowany dostęp ww. działki do drogi publicznej oraz w jaki sposób zostanie zabezpieczona odpowiednia ilość miejsc postojowych dla prowadzonej działalności gospodarczej na przedmiotowej działce.

Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy Kpa (cyt. wyżej) organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Mając na uwadze treść powyższego przepisu, wzywam wszystkie strony postępowania do zajęcia stanowiska, czy sprzeciwiają się zawieszeniu przedmiotowego postępowania. Brak odpowiedzi na powyższe wezwanie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zostanie potraktowane jako brak sprzeciwu na zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6), pokój nr 102 (I piętro) w godzinach od 8:30 do 14:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie określonym wyżej.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotowała: Ewa Wójcik
Dodano: 2017-10-04 09:41:56