Czwartek, 20 września 2018 Imieniny obchodzą: Filipina, Eustachy, Euzebia
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 14”


OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 14”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXVII/298/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 14”

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 14” dla obszaru ograniczonego ulicami: Mała Poręba, Juranda, Podbielowska,  Bohaterów Orła Białego oraz granicami działek, położonego w  osiedlu „Poręba Mała” - zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko w dniach od 5 października 2017 r. do 9 listopada 2017 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Rynek 5 w pokoju nr 206 w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy). Ponadto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 14” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego „Nowy Sącz – 14” odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. o godzinie 1530 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Rynek 1 (sala nr 15 na I p.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1405), w związku z prowadzonym postępowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego na podstawie art. 46 pkt.1 w/w ustawy – istnieje możliwość zapoznania się z projektem zmiany planu, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i stanowiskami właściwych organów wobec projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 14” oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie, miejscu i w sposób określony wyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.


Mapa - Załącznik do uchwały nr XXVII/298/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r.


NS-14 - Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst


NS-14 - Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


NS-14 - Projekt zmiany Planu - tekst


NS-14 - Projekt zmiany Planu - rysunek

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotował: Józef Urbaniak
Dodano: 2017-09-25 09:10:34