Wtorek, 19 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-magazynowego (...)O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257)


WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu (ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz), w imieniu którego działa pełnomocnik: An Archi Group Sp. z o.o. Michał Kuś (ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice) - złożony 27 lipca 2017 r., uzupełniony 1 września 2017r.,


w sprawie


wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy dróg i infrastruktury technicznej (ustawienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz agregatów prądotwórczych), na działce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewid. M. Nowy Sącz przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5


Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.41.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie podlega publikacji:
-    na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
-    na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Ponadto, na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa), informuje się, że:
- Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),
- Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych
(art. 33 § 1 Kpa),
- Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
- Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 33 § 2a
Kpa),
- Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
(art. 33 § 3 Kpa),
- Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały
sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 33 § 3a Kpa),
- Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi
(art. 40 § 1 Kpa),
- Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),
- Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),
- W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia
się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),
- W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego
(art. 41 § 1 Kpa),
- W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).
 

Autor: Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski Dodano: 2017-09-07 14:40:24