Wtorek, 19 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa wiaduktu nad ul. Zieloną w ciągu linii kolejowej 96 Tarnów – Muszyna w km 88,725 (w części położonej w terenie kolejowym zamkniętym), na działkach nr 1/17 obr. 094, nr 62/1, 62/2 obr. 102, jedn. ewid. Nowy Sącz M.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

WI-IV.746.1.44.2017

Kraków, 1 września 2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073), zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257),

zawiadamia się,

że 17 sierpnia 2017 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), reprezentowanego przez: Panią Bożenę Grądziel i Pana Tomasza Szydło (adres do korespondencji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków),

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa wiaduktu nad ul. Zieloną w ciągu linii kolejowej 96 Tarnów – Muszyna w km 88,725 (w części położonej w terenie kolejowym zamkniętym), na działkach nr 1/17 obr. 094, nr 62/1, 62/2 obr. 102, jedn. ewid. Nowy Sącz M.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.44.2017, w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22, tel. 12 39-21-418 (sprawę prowadzi p. Joanna Popiołek).

Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Pozostałe strony postępowania zawiadamia się – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w drodze obwieszczenia, które podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza, właściwych ze względu na lokalizację inwestycji.

Autor: Z up. Wojewody Małopolskiego Edyta Lisak Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury Dodano: 2017-09-06 11:50:17