Niedziela, 22 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Bolesława
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa budynku Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu (ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz), działającego przez pełnomocnika: Pana Bartosza Piotrowicza (Potok Mały 28, 28-300 Jędrzejów), złożony 31 maja 2017 r., uzupełniony 3 lipca 2017r.,

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa budynku Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz, na działkach nr 115/2, 115/4 obr. 89, jedn. ewid. M. Nowy Sącz.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.30.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
  • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
     

Autor: Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski Dodano: 2017-08-01 12:24:58