Niedziela, 24 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Jan, Danuta, Wiliam
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z podłączeniem obiektów NEWAG SA, na części działek nr 26/4, 141, 140, 18, 139/2, 9, 138 w obr. 63 oraz na części działki nr 3/8 w obr. 94, w rejonie ulic: Krajewskiego, Nawojowskiej, Szczepanowskiego

 

WAU.RU.6733.16.2017.EW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, w dniu 11.07.2017 roku została wydana decyzja Nr 20/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn: Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z podłączeniem obiektów NEWAG SA, na części działek nr 26/4, 141, 140, 18, 139/2, 9, 138 w obr. 63 oraz na części działki nr 3/8 w obr. 94, w rejonie ulic: Krajewskiego, Nawojowskiej, Szczepanowskiego w Nowym Sączu.

Powiadomione strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) - mogą zapoznać się z wymienioną wyżej decyzją w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro),  w godzinach od 830 do 1430 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotowała: Ewa Wójcik
Dodano: 2017-07-12 12:53:59