Niedziela, 24 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Jan, Danuta, Wiliam
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Łącznik w Nowym Sączu, na działce nr 301 obr. 110

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (w brzmieniu: Dz.U.2016.23 ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 18/L/2017 (znak sprawy: WI-IV.746.1.19.2017) z 6 lipca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Łącznik w Nowym Sączu, na działce nr 301 obr. 110, jedn. ewid. M. Nowy Sącz – na wniosek złożony przez inwestora: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. (ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz), działającego przez pełnomocnika: Pana Janusza Radożyckiego (ul. Harcerska 4, 33-300 Nowy Sącz), z 7 kwietnia 2017 r., uzupełniony 5 maja 2017 r.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.19.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Autor: Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski Dodano: 2017-07-10 12:47:15