Piątek, 27 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Zyta, Teofil, Felicja
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wyjściami z pasa drogowego na działkach nr 286/1, 288, 305, 306/4 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Gwiaździstej”

 

WAU.RU.6733.25.2017.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na wniosek Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, działających przez pełnomocnika Pana Marcina Golonkę, Pracownia Projektowa Marcin Golonka, ul. Zygmuntowska 5a, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 05.07.2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wyjściami z pasa drogowego na działkach nr 286/1, 288, 305, 306/4 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Gwiaździstej”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa. Przygotowała: Justyna Olesiak Dodano: 2017-07-10 07:57:01