Sobota, 23 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Wanda, Zenon, Albin
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Łącznik w Nowym Sączu, na działce nr 301 obr. 110, jedn. ewid. M. Nowy Sącz

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.935)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. (ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz), działającego przez pełnomocnika: Pana Janusza Radożyckiego (ul. Harcerska 4, 33-300 Nowy Sącz), złożony 7 kwietnia 2017 r., uzupełniony 5 maja 2017 r.,

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Łącznik w Nowym Sączu, na działce nr 301 obr. 110, jedn. ewid. M. Nowy Sącz.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.19.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Autor: (-) Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski Dodano: 2017-06-19 11:11:32