Sobota, 23 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Wanda, Zenon, Albin
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: budowa chodnika w ciągu ul. Dunikowskiego w Nowym Sączu (...)

 

WAU.RAB.6740.1.1.2017.JM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) oraz  art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia  2003 roku – o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031
z późn. zm.), Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Referat Architektoniczno-Budowlany,

zawiadamia, że:

w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, działającego przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: budowa chodnika w ciągu ul. Dunikowskiego w Nowym Sączu, kategoria drogi gminna wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci gazowej, przebudową słupów linii energetycznej niskiego napięcia z przyłączami, zabezpieczeniem dwudzielnymi rurami osłonowymi odcinka sieci energetycznej średniego napięcia, przebudową słupów napowietrznej linii teletechnicznej z przyłączami i przebudową szafy teletechnicznej oraz przebudowa zjazdów, skrzyżowań i ogrodzeń,  obejmujące: obręb 118 Nowy Sącz, działki nr 543, 567/1, 567/2, 568/5, 568/6, 568/7, 568/8, 571/1, 571/2, 573/1, 573/2, 574/8, 574/9, 574/10, 574/11, 575/1, 575/3, 576/5, 576/7, 576/8 (576/9) (576/10), 579/10, 579/11 (579/12) (579/13), 579/6 (579/14), 580/5 (580/7), 582 (582/1) (582/2), 583/1, 587/3, 587/5, 588/1, 588/2, 589, 701 (701/1), 675, 700 (700/1) (700/2), 699 (699/1) (699/2), 638, 639/1 (639/3) (639/4), 644 (644/1), 645 (645/1) (645/2), 646 (646/1) (646/2), 647/1, 647/2, 647/8, 647/9 (647/12) (647/13), 647/10 (647/14), 647/11 (647/16) (647/17), 835 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano nr działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę bądź pod teren niezbędny dla przebudowy sieci uzbrojenia terenu) oraz zatwierdzenie projektu podziału działek.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 100  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 

Autor: (-) Ryszard Nowak - Prezydent Miasta Nowego Sącza
Przygotowała: Joanna Miczołek
Dodano: 2017-06-16 08:12:55