Wtorek, 22 maja 2018 Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym i punktu redukcyjno-pomiarowego przy ulicy Powstańców Warszawy w Nowym Sączu

 

WAU.RU.6733.11.2017.ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu  Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Pana Henryka Jędrzejka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Firma Handlowo-Usługowa „JĘDREK”, Laskowa 570, 34-602 Laskowa, z dnia 11 kwietnia 2017 roku została wydana decyzja Nr 10/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym i punktu redukcyjno-pomiarowego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 385 i 391/1 w obrębie 113, do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ew. nr 391/1 w obrębie 113, przy ulicy Powstańców Warszawy w Nowym Sączu.

Powiadomione strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) - mogą zapoznać się z wymienioną wyżej decyzją w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak Przygotował: Zdzisław Zguda Dodano: 2017-05-15 13:50:33