Wtorek, 22 maja 2018 Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24”

 

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XIX/657/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 24”

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 24” dla obszaru ograniczonego ulicami: Tarnowską, drogą do wysypiska śmieci, granicami działek, ulicą Zdrojową, granicą administracyjną miasta, ulicą Myśliwską oraz granicami działek, położonego w osiedlu „Zabełcze” - zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko w dniach od 18 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Rynek 5 w pokoju nr 206 w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy). Ponadto projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w okresie wyłożenia  w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego „Nowy Sącz – 24” odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. o godzinie 1530 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Rynek 1 (sala reprezentacyjna na I p.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2017 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zmianami), w związku z prowadzonym postępowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego na podstawie art. 46 pkt.1 w/w ustawy – istnieje możliwość zapoznania się z projektem zmiany planu, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i stanowiskami właściwych organów wobec projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24” oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie, miejscu i w sposób określony wyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.


Załącznik do Uchwały Nr LXIX/657/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r.


Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst


Projekt planu


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 24”

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotowała: Jadwiga Buchta
Dodano: 2017-05-10 09:28:33