Wtorek, 22 maja 2018 Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza

 

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXVII/646/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza obejmującej obszar miasta w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 5 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. w Wydziale Architektury  i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Rynek 5 w pokoju nr 206  w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy). Ponadto projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w okresie wyłożenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Rynek 1 (sala reprezentacyjna na I p.).

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zmianami), w związku z prowadzonym postępowaniem w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium na podstawie art. 46 pkt.1 w/w ustawy – istnieje możliwość zapoznania się z projektem zmiany studium, opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i stanowiskami właściwych organów wobec projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza oraz możliwość składania uwag i wniosków w terminie, miejscu i w sposób określony wyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza”


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - tekst studium


Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania i przeznaczenia terenów (102 MB)


Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe (111 MB)


Uwarunkowania wynikające z infrastruktury technicznej i komunikacji (118 MB)


Kierunki zagospodarowania przestrzennego (121 MB)


Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst


Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (119 MB)
 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotowała: Jadwiga Buchta
Dodano: 2017-04-28 08:52:55