Piątek, 27 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą: Zyta, Teofil, Felicja
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

 

WAU.RU.6733.11.2017.ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na wniosek Pana Henryka Jędrzejka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „JĘDREK”, Henryk Jędrzejek, 34-602 Laskowa 570, z dnia 12.04.2017 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym i punktu redukcyjno-pomiarowego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 385 i 391/1 w obrębie 113, do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ew. nr 391/1 w obrębie 113, przy ulicy Powstańców Warszawy w Nowym Sączu.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6), pokój nr 102 (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotował: Zdzisław Zguda
Dodano: 2017-04-18 14:42:29