Niedziela, 24 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Jan, Danuta, Wiliam
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

inwestycji pn. ”Budowa linii kablowo-napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Nowym Sączu, ul. Podmłynie, ul. Tłoki (...)

 

WAU.RU.6733.8.2017.ZZ

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu  Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na  wniosek na wniosek Miasta Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,  z dnia 23 marca 2017 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Budowa linii kablowo-napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie położonym w Nowym Sączu, ul. Podmłynie, ul. Tłoki oraz droga wewnętrzna – dz. ew.  nr 24/1, 35/1 o obr. 112, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 119/1, 114 w obrębie  84 oraz działki nr 32/1, 32/4, 3/2, 3/4, 3/3, 2/2 w obrębie 83, a także 37, 38, 32, 35/2, 35/1, 24/1, 3/10, 17/13, 17/12, 33/1, 33/2, 33/3 w obrębie 112”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6), pokój nr 102  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego  ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotował: Zdzisław Zguda
Dodano: 2017-03-31 14:36:28