Piątek, 25 maja 2018 Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Istniejąca droga publiczna, stanowiąca ulicę Łukasińskiego (...)"

 

WAU.RU.6733.2.2017.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późń. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Została wydana decyzja nr 7/2017 z dnia 20.03.2017 r. znak: WAU.RU.6733.2.2016.ŁM ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Istniejąca droga publiczna, stanowiąca ulicę Łukasińskiego na części działek nr 53/4, 53/3, 1/2, 2/2, 56, 3/2, 4/6, 4/4, 65/2, 5/2, 26/11, 27/9 w obrębie 64 w Nowym Sączu”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 

Autor: z up. Prezydenta Miasta (-) Łukasz Maniak - Kierownik Referatu Urbanistyki
Przygotowała: Justyna Olesiak
Dodano: 2017-03-20 14:55:57