Piątek, 25 maja 2018 Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Postanowienie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 9/1 w obrębie 40 (...)

 

WAU.RU.6733.1.2017.JO

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, działających przez pełnomocnika Pana Marcina Golonkę, Pracownia Projektowa Marcin Golonka, ul. Zygmuntowska 5a, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 10.01.2017r.,

postanawiam

uzupełnić sentencję decyzji własnej nr 6/2017 z dnia 08.03.2017 r., znak: WAU.RU.6733.1.2017.JO, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 9/1 w obrębie 40 oraz na działkach nr 201/1, 201/2, 201/7, 201/8 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej, oraz budowa sieci i przyłącza wodociągowego na działce nr 9/1 w obrębie 40 oraz na działkach nr 200, 201/1, 201/2, 201/6, 201/7, 201/8, 204, 212/9, 461, 462/1, 462/2 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”, o działki nr 201/6, 204, 212/9, 461 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej w zakresie budowy sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Uzasadnienie

Decyzją nr 6/2017 z dnia 08.03.2017 r., ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 9/1 w obrębie 40 oraz na działkach nr 201/1, 201/2, 201/7, 201/8 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej, oraz budowa sieci i przyłącza wodociągowego na działce nr 9/1 w obrębie 40 oraz na działkach nr 200, 201/1, 201/2, 201/6, 201/7, 201/8, 204, 212/9, 461, 462/1, 462/2 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej”.

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, działające przez pełnomocnika Pana Marcina Golonkę, Pracownia Projektowa Marcin Golonka, ul. Zygmuntowska 5a, 33-300 Nowy Sącz, zwróciły się o uzupełnienie w/w decyzji wnioskiem doręczonym w dniu 13.03.2017 r., w zakresie budowy sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach nr 201/6, 204, 212/9, 461 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej.

Zgodnie z art. 111 § 1 k.p.a. strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

Działki nr 201/6, 204, 212/9, 461 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej zostały ujęte w załączniku graficznym do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji dla w/w zamierzenia inwestycyjnego, jak i w załączniku graficznym do decyzji nr 6/2017 z dnia 08.03.2017 r.

Mając na uwadze powyższe należy uzupełnić sentencję decyzji nr 6/2017 z dnia 08.03.2017 r., o brakujące działki nr 201/6, 204, 212/9, 461 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej w zakresie budowy sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji nr 6/2017 z dnia 08.03.2017 r., przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotowała: Justyna Olesiak
Dodano: 2017-03-20 14:41:35