Piątek, 25 maja 2018 Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zakładników i Dobrzańskiego w Nowym Sączu (...)"

 

WAU.RU.6733.4.2017.ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu  Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Sądeckich Wodociągów Spółki z o.o., ul. W. Pola 22, 33-300 Nowy Sącz, w dniu  07.01.2017 roku została wydana decyzja  Nr 5/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zakładników i Dobrzańskiego w Nowym Sączu z uwzględnieniem wpięcia do projektowanej kanalizacji również budynków położonych przy ulicy Węgierskiej na odcinku między tymi ulicami -  na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 181, 183/10, 183/11, 184/1, 184/2, 184/6, 185/1,  592 w obrębie 109”.

Powiadomione strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) - mogą zapoznać się z wymienioną wyżej decyzją w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotował: Zdzisław Zguda
Dodano: 2017-03-10 09:19:57