Wtorek, 23 kwietnia 2019 Imieniny obchodzą: Wojciech, Jerzy, Adalbert
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - pozostałe stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

DYREKTOR
PAŁACU MŁODZIEŻY W NOWYM SĄCZU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
SAMODZIELNY REFERENT ADMINISTRACYJNY

 1. Dane podstawowe:
  1. Nazwa i adres placówki:
   • Pałac Młodzieży w Nowym Sączu – Rynek 14
  2. Nazwa stanowiska pracy:
   • samodzielny referent administracyjny
  3. Komórka organizacyjna
   • Administracja – Sekretariat
  4. Wymiar etatu:
   • 1 etat  -  40 godzin tygodniowo
  5. Planowane zatrudnienie: od 1 grudnia 2018 r.
  6. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 2. Wymagania niezbędne:
  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Wykształcenie-  wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
  5. Posiadanie co najmniej rocznej praktyki na stanowisku pracownika administracyjnego lub biurowego.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie OFFICE.  
  2. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
   1. Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, ustaw  w zakresie niezbędnym  do wykonywania zadań,   
   2. ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów  wykonawczych.
   3. Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym w piśmie i mowie.
   4. Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku a także w zespole, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji i szybkiego przyswajania wiedzy.
 4. Zakres obowiązków:
  1. Organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno-biurowej sekretariatu placówki poprzez:
   • przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami ( instrukcja kancelaryjna, regulaminy ),
   • systematyczne odbieranie poczty e-mail placówki, elektronicznych zwolnień     lekarskich  pracowników,
   • prowadzenie dziennika korespondencji ( pisma przychodzące, wychodzące),
   • prowadzenie korespondencji służbowej,
   • prawidłowe i właściwe przechowywanie dokumentacji biurowej,
   • dbanie o zabezpieczenie druków i materiałów kancelaryjnych ( zakup materiałów biurowych, druków ścisłego zarachowania, znaczków pocztowych itp.),
   • udzielanie niezbędnych informacji rodzicom.
  2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw organizacyjnych placówki:
   • ubezpieczenia mienia placówki, ubezpieczenia komunikacyjnego,
   • współpraca ze szkołami, urzędami i placówkami ( umowy itp.),
   • umów dotyczących mediów,
   • przeglądów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Prowadzenie ewidencji faktur.
   • Opisywanie, kontrola wstępna, przekazywanie rachunków i faktur do księgowości.
  4. Prowadzenie kasy Pałacu Młodzieży:
   • podejmowanie gotówki z banku,   
   • dokonywanie wpłat i wypłat gotówki, rozliczeń kasowych, przyjmowanie gotówki,
   • sporządzanie raportów kasowych,
   • prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania.
  5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych ( ewidencja nowo zakupionego sprzętu  i wyposażenia placówki, znakowanie sprzętu),
  6. Prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem samochodu służbowego ( karty drogowe, zakupu paliwa, naprawy, sporządzanie wykazów godzin nadliczbowych kierowcy itp.).
  7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników administracji i obsługi:
   • przygotowywanie harmonogramów, rozliczanie czasu pracy, comiesięcznych list obecności pracowników,
   • urlopów wszystkich pracowników Pałacu Młodzieży (wnioski, karty urlopowe),
   • deklaracji służbowych,
   • sporządzanie sprawozdań GUS, UZP,
  8. Zakup i ewidencja odzieży roboczej dla pracowników.
  9. Zakup środków czystości.
  10. Obsługa i wykorzystanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków.
  11. Organizowanie i wykorzystanie stanowiska pracy w sposób gwarantujący ochronę baz danych.
  12. Właściwe gromadzenie, przechowywanie dokumentacji, wynikającej z zakresu obowiązków, przekazywanie dokumentacji do archiwum placówki,
  13. Współpraca z głównym księgowy. zgodnie z procedurami.
  14. Inne prace zlecone przez dyrekcję.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.
  3. Kserokopie świadectw pracy.
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
  5. Oświadczenie o niekaralności ( osoba, której zostanie zaproponowana praca będzie zobowiązana do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie).
  6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku samodzielny referent administracyjny.
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
  9. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   • Każda strona kserokopii dokumentów załączonych do oferty pracy winna być opisana „za zgodność kopii z oryginałem”, opatrzona datą oraz podpisem.
  10. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:  
   • "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018  poz. 1000 )."
  11. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. Uwagi dodatkowe:
  1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie przez niego wymogów formalnych określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
  2. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu ul. Rokitniańczyków 26 w terminie do 21 listopada 2018 r. od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8:00 - 14:00  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko samodzielny referent administracyjny”.
   • Rozmowy kwalifikacyjne w ramach końcowej selekcji kandydatów będą się odbywały dnia 23 listopada 2018 r. od godziny 1000 w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu ul. Rokitniańczyków 26. Dokładna godzina zostanie podana zainteresowanym telefonicznie.
  4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu - Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu ul. Rokitniańczyków 26.

Informujemy, że administratorem danych osobowych  kandydatów do pracy jest Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sącz, ul. Rokitniańczyków 26., 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 26. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępnione innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 

Autor: Milenia Małecka Rogal – Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Dodano: 2018-11-07 12:10:54