Piątek, 22 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Nikifor
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Komunikat dla Podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

Komunikat dla Podmiotów
prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

W  związku z utworzeniem dnia 24 stycznia 2018 roku przez Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) informuję, iż: Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

 1. z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:
  1. wprowadzających na terytorium kraju produkty,
  2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  3. organizacji odzysku,
  4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 2. z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
  1. wprowadzających pojazdy,
  2. prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  3. prowadzących stacje demontażu,
  4. prowadzących strzępiarki;
 3. z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
  i elektronicznym:
  1. wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
  2. zbierających zużyty sprzęt,
  3. prowadzących zakład przetwarzania,
  4. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  5. prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
  6. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
 4. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:
  1. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  2. prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  3. podmiotów pośredniczących;
 5. z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach:
  1. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (z wyjątkiem osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, wykorzystujących odpady na potrzeby własne  oraz osób władających powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3),
  2. transportujących odpady,
  3. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  4. prowadzących zakłady recyklingu statków,
  5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 6. z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, a także przedsiębiorców:
  1. będących organizacjami odzysku opakowań,
  2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
   • odpadów opakowaniowych,
   • produktów w opakowaniach,
  3. eksportujących:
   • odpady opakowaniowe,
   • opakowania,
   • produkty w opakowaniach,
  4. prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  5. wprowadzających opakowania,
  6. wprowadzających produkty w opakowaniach.

Wyżej wymienione podmioty, wskazane w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 234 ust. 2 i art.49 ust.3 ustawy o odpadach).

Natomiast pozostałe podmioty tj. wskazane w art. 51 ust. 1 oraz art. 234 ust. 3 ustawy
o odpadach zostaną wpisane do rejestru z urzędu.

Zgodnie z art. 233 ww. ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru tracą moc decyzje zezwalające na transport odpadów. Podmioty posiadające wspomniane decyzje jak również wpis do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport, które chcą kontynuować wspomnianą działalność mają obowiązek złożyć w tym terminie wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto, najliczniejszą grupę zobowiązanych do złożenia rzeczonego wniosku są wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Dodatkowo podmioty, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności wskazanej
w art. 50 ust. 1 ww. ustawy są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru przed jej rozpoczęciem (art. 50 ust. 2 ww. ustawy).

Rejestr dostępny jest na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl . Na podstawie art. 54 i 55 ustawy o odpadach Marszałek Województwa nadaje indywidualny numer rejestrowy, tworzy konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a następnie zawiadamia podmiot o nadanym numerze, a także o aktywacji konta oraz o identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do konta.

Więcej informacji na temat składania wniosków, wpisu do rejestru i wymaganych dodatkowych dokumentów znajduje się na stronie internetowej www.malopolska.pl/rejestr

Autor: Z up. Prezydenta Miasta Marta Wieciech-Kumięga - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Przygotowała: Zuzanna Mirek
Dodano: 2018-02-07 14:48:22