Piątek, 22 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Nikifor
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż całości drewna iglastego i liściastego wielkowymiarowego loco skład wywozowy w ilości 70,16 m3

Nowy Sącz, 6.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz sprzeda w drodze PIERWSZEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO całość drewna iglastego i liściastego wielkowymiarowego loco skład wywozowy w ilości 70,16 m3, w następujących rodzajach i klasach jakościowo-wymiarowych:                              
                                   

Lp
 
RodzajSymbol surowca drzewnegoRazem m3KLASY WYMIAROWE
WCOWD
do 2425-34 35 i w.do 24 25-3435 i w.
1Jd WCO1,20  1,20   
2Jd WD0,76    0,76  
3Db WCO8,80  8,80   
4Db WD48,50   1,2026,19   21,11
5JsWD10,90    1,084,685,14
6 Razem70,16  10,002,28  31,6326,25

 

Drewno można obejrzeć w Lesie Falkowskim w Nowym Sączu, przy ulicy Długoszowskiego.
Cena wywoławcza brutto wynosi 39 360,07 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 07/100).

Wadium w wysokości 3 936 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych) należy wpłacać w gotówce w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Pisemne oferty (w starannie zaklejonych kopertach, opisanych „Oferta drewno” należy składać w siedzibie sprzedającego: Urząd Miasta Nowego Sącza, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2, I piętro, pokój 1, do dnia 15 lutego 2018 r. do godziny 1230.

Oferta musi zawierać oznaczenie oferenta (imię, nazwisko (nazwa), / adres / siedziba), oferowaną cenę brutto i podpis osoby składającej oświadczenie. Do oferty należy załączyć dowód wpłaty wadium. Okres wiązania ofert wynosi 14 dni. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

Otwarcie ofert nastąpi w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Szwedzka 2 w dniu 15 lutego (czwartek) 2018 r. o godzinie 13:00.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza. O wyniku postępowania sprzedający powiadomi zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Miasta www.nowysacz.pl i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie pisemnie. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury na zakupione drewno. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie zrealizuje transakcji w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Henryk Szczygieł, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2, I piętro, pokój 1, telefon 0-18-448 67 55.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu, do postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 ze zmianą).


 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta Marta Wieciech-Kumięga - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Przygotował: Henryk Szczygieł
Dodano: 2018-02-07 13:37:29