Poniedziałek, 16 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Andrzej, Szymon, Jędrzej


Zespół Świetlic Środowiskowych

 

Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

ul. Barbackiego 64, 33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 441 01 11
e-mail: zss@zss.nowysacz.pl
https://zss.nowysacz.pl/

Dyrektor: Aleksandra Ślusarek
 

 1. Celem Zespołu Świetlic Środowiskowych jest zapewnienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności przez opiekę, wychowanie i pomoc w nauce. W tym celu realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wpisane do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza.
 2. Do zadań Zespołu Świetlic należy:
  1. zapewnienie opieki nad wychowankami w godzinach pozalekcyjnych,
  2. organizacja czasu wolnego,
  3. pomoc w nauce i edukacja wyrównawcza,
  4. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć tematycznych, między innymi: plastycznych, muzycznych, sportowych,
  5. wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych,
  6. kształtowanie postaw społecznych przez opiekę nad młodszymi dziećmi, wspólne obchodzenie świąt, zajęcia integracyjne w grupach,
  7. wdrażanie wychowankom odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia, podejmowanie działań profilaktycznych, celem przeciwdziałania uzależnieniom,
  8. współdziałanie z rodziną i instytucjami ukierunkowanymi na wspieranie podstawowych funkcji rodziny, w tym celu zapewnienia wsparcia materialnego, psychologiczno-pedagogicznego.
 1. Zadania, o których mowa powyżej Zespół Świetlic realizuje we współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, Kuratorami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Szkołami, Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

Aktualnie w skład Zespołu wchodzą następujące placówki:

a. świetlica środowiskowa "Biegonice" ul. Węgierska 206,
b. świetlica środowiskowa "Barskie" ul. Broniewskiego 5,
c. świetlica środowiskowa "Gołąbkowice" ul. Armii Krajowej 27,
d. świetlica środowiskowa "Helena" ul. Św. Heleny 44,
e. świetlica środowiskowa "Kaduk" ul. Grunwaldzka 41,
f. świetlica środowiskowa "Kochanowskiego" ul. Kołłątaja 13,
g. klub "Kotłownia", ul. Barbackiego 64,
h. świetlica środowiskowa "Piątkowa" ul. Lwowska 226,
i. świetlica środowiskowa "Szujskie" ul. Sienkiewicza 17,
j. świetlica środowiskowa "Przy ul. Freislera 4A" ul. Freislera 4A,
k. świetlica integracyjna "Promyczek" ul. Jana Pawła II 40,
l. świetlica integracyjna "Iskierka" ul. Nawojowska 43.

Nadzór nad działalnością Zespołu Świetlic Środowiskowych sprawuje prezydent Miasta Nowego Sącza poprzez Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.