BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji - rozbudowy budynku na działkach nr 59/2, 60 i 61 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu oraz rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 60 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu.

WAU.RAB.6740.356.2020.JM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Pana Mariusza Lasyka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: FHU ADI Mariusz Lasyk, ul. Gajowa 13, 33-395 Chełmiec oraz Pani Agnieszki Kiesiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pn.: AB INVEST, ul. Szwedzka 1, 33-300 Nowy Sącz, w dniu 14 października 2020 roku została wydana decyzja Nr 487/2020 odmawiająca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na obejmującego rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o część mieszkalną wielorodzinną z częścią usługową, garażem podziemnym i instalacjami: kanalizacji deszczowej, elektryczną, ogrzewczą, wod.-kan., hydrantową, wentylacji mechanicznej na działkach nr 59/2, 60 i 61 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu oraz rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 60 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu.
Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, (pokój nr 201) od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30,a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego
za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Nowego Sącza, Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącz
  • na Biuletynie Informacji Publicznej
     

Autor: Joanna Miczołek
Dodano: 2020-10-15 09:23:10