BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji- rozbudowy budynku na działkach nr 59/2, 60 i 61 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu oraz rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 60 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu.

WAU.RAB.6740.356.2020.JM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

dnia 14 października 2020 roku zostało wydane postanowienie, znak: WAU.RAB.6740.356.2020.JM, o  nie przedłużeniu terminu na usunięcie nieprawidłowości w projekcie budowlanym w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania  pozwolenia na budowę obejmującego rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o część mieszkalną wielorodzinną z częścią usługową, garażem podziemnym i instalacjami: kanalizacji deszczowej, elektryczną, ogrzewczą, wod.-kan., hydrantową, wentylacji mechanicznej na działkach nr 59/2, 60 i 61 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu oraz rozbiórką istniejącego budynku na działce nr 60 w obr. 75 przy ul. Matejki w Nowym Sączu.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie - może być ono zaskarżone, do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, wraz  z decyzją kończąca sprawę w I instancji.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55 (pokój
nr 201) od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00  lub z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie: 18 44 86 643 lub 18 44 86 648, pocztą elektroniczną e-mail: wau.sekretariat@nowysacz.pl oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Nowego Sącza, Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącz
  • na Biuletynie Informacji Publicznej

Autor: Joanna Miczołek
Dodano: 2020-10-15 09:18:44