BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 12/14 w obrębie nr 19 w Nowym Sączu przy ulicy Samotnej i Partyzantów”

WAU.RU.6730.20.2020.JKJ/ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

w toku postępowania prowadzonego na wniosek Pana Łukasza Mrugały, zam. ul. Wodociągowa 41, 30-205 Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Jakuba Potoczka, zam. ul. Rejtana 18b/4, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 2 lutego 2020 roku, dostarczony dnia 12 lutego 2020 roku, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną  na działce nr 12/14 w obrębie nr 19 w Nowym Sączu przy ulicy Samotnej i Partyzantów”, przed wydaniem przez tut. Urząd decyzji kończącej niniejsze postępowanie można zapoznać się z analizą urbanistyczno-architektoniczną, a także z całokształtem zgromadzonego materiału dowodowego.

 Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz (II piętro, pokój nr 211), od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30  do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Zdzisław Zguda
Dodano: 2020-09-11 15:12:18