BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr: 12/7 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”

WAU.RU.6733.61.2020.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) Wydział Architektury
i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na  wniosek Pana Karola Jędrzejka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: L-INVEST Karol Jędrzejek, 34-602 Laskowa 570, z dnia 1 września 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla  budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr: 12/7 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a na każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Zielona  55, (pokój 208) 33-300 Nowy Sącz, od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30  do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza
     

Autor: Konrad Golonka
Dodano: 2020-09-09 15:04:43