Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), a także w związku z  Uchwałą Nr XXVI/255/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2019r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza” dla obszaru położonego w granicach osiedla Kilińskiego, ograniczonego od strony północnej rzeką Kamienica, od strony południowej – ulicą Kilińskiego, od strony wschodniej – ulicą Prażmowskiego, natomiast od strony zachodniej - ulicą Krańcową - zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03 sierpnia 2020 r. do 08 września 2020 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ulicy Zielonej 55 w pokoju nr 208, w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy). Ponadto projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w okresie wyłożenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, w Wydziale Architektury i Urbanistyki przy ulicy Zielonej 55, w pokoju nr 209.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza  (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Nowego Sącza , ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@nowysacz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Autor: Joanna Kopczyńska
Dodano: 2020-07-24 10:32:40