Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC 315 mm na działek nr 92, 24/1, 82, 55/1, 65, 81 obrębie 112 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki.

WAU.RU.6733.13.2020.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Została wydana decyzja nr 27/20 z dnia 15 lipca 2020 r. znak: WAU.RU.6733.13.2020.MJ ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC 315 mm na  działek nr 92, 24/1, 82, 55/1, 65, 81 obrębie 112 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz, (piętro II, pokój nr 207), od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30 w poniedziałek od  9:00 do 17:00.

PODLEGA PUBLIKACJI:

  • Tablica ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz
  • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • Strona internetowa Urzędu Miasta Nowego Sącza
  • a/a

Autor: Monika Janur
Dodano: 2020-07-20 12:43:32